www.idabrowa.pl

iobiekt

naglowek.jpg8d294d719265c54d4839f88487393bcf
dabrwa-logo.png057c44857d7723472b076be7e8bf9230
dabrowa-header-bottom.png869285dbb8855085d3898ef96b0b2f28
Brak paramentru!
Sprawdź wywołanie: include_component("Common", "mainMenu");
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Formy pomocy:
1.Świadczenia o charakterze obowiązkowym: zapewnienie schronienia, gorącego posiłku, odzieży i obuwia stosownego do pory roku;
2. Świadczenia obligatoryjne: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku, zasiłek i świadczenia  pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały (wypłacane są pod warunkiem spełniania wymogów ustawowych);
3. Świadczenia przyznawane uznaniowo przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb ustalonych podczas wywiadu środowiskowego oraz możliwości finansowych MOPS: dofinansowanie do zakupu żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, okularów, opału oraz innych wymienionych w "Zasadach przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej obowiązujące od 01.01.2008r." świadczeń, dostępnych w Dziale Pomocy Środowiskowej;
4. Świadczenia usługowe: usługi opiekuńcze i medyczne w mieszkaniach osób starszych i niepełnosprawnych, świadczenia oferowane w dziennych domach pomocy społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, w postaci zapewnienia schronienia w mieszkaniach chronionych, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i Noclegowni.
5. Pobyt w mieszkaniu chronionym - pobyt w nich przyznaje się osobom usamodzielnianym opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy a pochodzących z terenu gminy Dąbrowa Górnicza lub pragnących osiedlić się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Obowiązki osób korzystających z pomocy społecznej
Świadczenia udzielane są warunkowo. Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej oraz wykorzystania swoich możliwości i uprawnień.
Brak współdziałania może stanowić przesłankę do odmowy przyznania lub wstrzymania wypłaty świadczeń z pomocy społecznej. Na przykład nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną czy brak podejmowania leczenia przez osoby uzależnione.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
atmopolis gif 300x300.gif154bf42f8555b9d99eb6c35552e6d0b8
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Logo SKUP.jpg6854c09f83a9f13e5d0734b38ba6f9e9
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK